Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma şartları belirlendi

Tarımsal destekler kapsamında bu yıl yapılacak ödemelere ilişkin şartlar belli oldu. Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Bitkisel üretim desteklerinden yararlanma şartları belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 2021 yılında yapılacak bombus arısı kullanım, fındık alan bazlı gelir, geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu, iyi tarım uygulamaları, katı organik-organomineral gübre, küçük aile işletmesi, mazot ve gübre, organik tarım, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım, sertifikalı fidan üretim, sertifikalı tohum kullanım, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi, yem bitkileri ve sertifikalı tohum üretim destekleri uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, üretim yılı içinde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kayıtlı ve desteklemelerden faydalanmak isteyen çiftçiler ile üretim yılı içinde ÇKS veya ÖKS'de kayıtlı olan ve desteklemelerden faydalanmak isteyenler, sertifikalı tohum kullanım desteği için 19 Ekim 2020, sertifikalı fidan ile fide ve standart fidan kullanım desteği için 21 Nisan 2021, diğer desteklemeler için bugünden itibaren ÇKS ve ÖKS'ye kayıt oldukları il/ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla başvuracak.

Bakanlıkça altyapının uygun hale getirilmesi ve yetki verilmesi durumunda çiftçiler başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden de yapabilecek. 2021 üretim yılında, ÇKS'ye kayıt yaptıran çiftçiler mazot ve gübre desteği ve katı organik-organomineral gübre desteğine, ÇKS ve Fındık Kayıt Sistemi'ne (FKS) kayıtlı çiftçiler ise fındık alan bazlı gelir desteğine başvurmuş sayılacak.

Başvuru yapan çiftçilerin, özlük, arazi ve ürün bilgilerinde değişiklik olması halinde ÇKS, ÖKS ve FKS'deki bilgilerini güncellemeleri gerekecek.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Çiftçilere, 2021 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacak.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, "diğer ürünler" kategorisinde belirtilen miktarda mazot ve gübre desteği ödenecek.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen ürünlerin, belirtilen havzalar dışında yetiştirilmesi durumunda mazot ve gübre desteği ödemesi yapılmayacak. 2021 üretim yılında mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen ÇKS'de kayıtlı olan çiftçiler, taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 31 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecekler.

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılacak.

Fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler, 2021 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanacaklar.

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla, 2021 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler çiftçiler ile yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler fark ödemesi desteği alabilecekler.

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2021 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine yüzde 50 ilave destek ödemesi yapılacak. Damlama sulamayla sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenecek. Desteğe konu ürün için Dijital Tarım Pazarı'nda sözleşme kaydı bulunan çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmeyecek.

KATI ORGANİK-ORGANOMİNERAL GÜBRE DESTEĞİ

Bakanlıktan tescil belgeli olan katı organik-organomineral ürünler, katı organik toprak düzenleyici ürünlerle kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübreler destekleme kapsamında olacak.

Katı organik-organomineral gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler, taleplerini 31 Aralık'a kadar il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirecekler.

ÇKS'ye kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı 5 dekar veya altında olan, yaş çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek kişi çiftçilere, 2021 üretim yılında küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.

Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilerin ÖKS'ye kayıtlı olmaları gerekecek.

"Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda organik tarım yapan, 2021'de hasadı gerçekleştirmiş, ürettiği ürüne sertifika düzenlenmiş çiftçiler, organik tarım desteğine başvurabilecekler.

Kategoriler şeklinde belirlenmiş ürünlerde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2021 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olanlar iyi tarım uygulamaları desteğinden yararlandırılacaklar.

YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ

Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullananlara, koloni başına destekleme ödemesi yapılacak.

Belirtilen havzalarda, 2019'da yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler bu kapsamda desteklenecek. Bu havzalarda sertifikalı tohum kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler, ÇKS'ye kayıtlı tarım parsellerinde sözleşmeli olarak tohumluk üretmiş ve sertifikalandırmış olanlar, yurt içinde üretilip sertifikalandırılan ve satışı gerçekleşen sertifikalı sınıfında aşılı ve aşısız fidan üretenler, bu faaliyetleri dolayısıyla desteklerden yararlandırılacaklar.

Belirtilen havzalarda, 2021 yılında yem bitkileri desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler destekten yararlanabilecekler.

Destekleme kapsamında değerlendirilecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak.

Aynı yıl içinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği ve hasat edildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalanacak.

Geleneksel zeytin bahçesi alanının en az 5'te 1'inde ihtiyaç duyulan ağaçlarda gençleştirme budaması yapacağını tespit ettiren ve 30 Nisan 2022'ye kadar bunu gerçekleştiren çiftçilere budanan alan üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar" eki listede yer alan havzalarda, ruhsatlı fındık alanlarında fındık üretimi yapan ÇKS ve FKS'ye kayıtlı çiftçilere FKS'de kayıtlı ruhsatlı fındık alanı büyüklüğü dikkate alınarak fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

2021 üretim yılında destekleme uygulamalarında ayrıntıları verilen kayıt sistemlerinde kayıtlı olmayanlar, destekleme ödemelerinden faydalanamayacaklar.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, "2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Karar"da belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlık tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Ödemeler, Ziraat Bankasının ilgili şubelerinde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.