CKD, Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri düzenliyor

Cumhuriyet Kadınları Derneği, “Kadının Devrimi Üretimdedir!” şiarı ile Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri düzenleyecek.

CKD, Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri düzenliyor

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin düzenlenecek Üretimde ve İtihfdamda Kadın Zierveleri ile ilgili basın açıklaması şöyle:

Kadın erkek eşitsizliğinin tarihsel ve en önemli nedeni, üretim ilişkilerinin belirlediği mülkiyetli ve sınıflı toplumda kadınların üretimden uzaklaşmasıyla erkekten aşağı, erkeğe tabi cins olarak kalmasıdır. Kadının tarih boyunca ayrımcılık, yoksulluk, şiddet gibi ağır sorunlarla yüz yüze oluşu bu eşitsizlikten kaynaklanmıştır. Bununla birlikte son iki yüzyılda süreç tersine işlemeye başlamıştır. Kadın üretim hayatına katıldıkça toplumda varlığını kabul ettirmiş, erkekle yan yana ve eşit konuma ulaşmada büyük mesafeler katetmiştir.

Kadın mücadelesini bu gerçeklik zemininde yürüten Cumhuriyet Kadınları Derneği, ülkemiz kadınlarının üretime katılma, üreterek kendini var etme arzu ve çabasından daima heyecan duymuştur. Bu heyecanla bugün, kadınlarımızın üretimde ve istihdamda çok daha fazla yer almalarının yollarını aramak ve geliştirmek üzere “Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri” düzenleme kararı almıştır.

Türkiye, kurucuları arasında olduğu OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) üyesi 38 ülke içinde, kadının iş gücüne en az katıldığı ülkedir. Sadece bu veriyle bile ülkemizde kadının çalışmayla ilgili önemli sorunları olduğu ortadadır. Çalışma yaş aralığı 15 ila 64 arasındaki kadınlarımızın yüzde yetmişi çalışmamaktadır. Bu durumun önemli bir sebebi 1980’lerden itibaren uyumlandığımız küresel sistemde kamusal üretim ve istihdamın daraltılması, yerine serbest piyasa ekonomisinin hâkim kılınmasıdır. Devletin geri çekilmesiyle tarımsal üretim baskılanmış, tasarruf geri plana atılmış, yeni yatırım yapılamamış, istihdam yaratılamamıştır. Erkek nüfus dahil işsizliğin körüklendiği bu durumun payına düşürdüğünden başka; kalifiye eğitim alamamak; çocuk yetiştirme ve ev bakım sorumluluğunu tek başına yüklenmek; evlilik, çocuk doğurma, emzirme gibi uğraşlar sebebiyle işe alımlarda tercih edilmemek veya işten ayrılmak zorunda kalmak gibi nedenlerle de kadınlar iş yaşamından uzak kalmışlardır.

Buna çözüm olarak kamu ve özel sektör kuruluşları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri tarafından çeşitli öneriler tartışılmaktadır. Bunlar arasında, istihdamda kadın kotası konması, kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, esnek ve yarı zamanlı çalışmanın getirilmesi, kadın girişimcilerin önünü açacak vergi düzenlemeleri, tarım, aile işletmeleri gibi yerlerde kayıt dışı çalışanların sigortalanması gibi öneriler bulunmaktadır.

“Milli ve Devrimci Kadın Hareketi”nin öncüsü sorumluluğuyla Derneğimiz, Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirvelerini bilinen sorunlar ve çözüm önerilerinin tekrar edildiği toplantılardan öteye geçirmek istemektedir. Zirvelerimizin özgün yönü, işçi, çiftçi, kamu çalışanı, girişimci, ev kadını gibi farklı çalışma statüsündeki kadınların düşüncelerine yer verilmesi olacaktır. Sayısal veriler ve istatistiklerle ortaya konan çalışmalardan farklı olarak konu “sahibine” sorulacak, öncelikle o dinlenecek, tartışmalar onun öne çıkardığı sorular ışığında yürütülecektir. Kadın Zirvelerinde kadınlardan gelecek fikirlerin ilham verici ve devrimci olacağına inanıyoruz.

Üretimde ve İstihdamda Kadın Zirveleri, ikisi İstanbul’da, yedisi yedi farklı ilimizde olmak üzere ve kadınların çalışma statülerine göre belirlenmiş dokuz farklı başlık altında düzenlenecektir. Sayacak olursak, Çiftçi Kadınlar Zirvesi Antalya’da, Esnaf Kadınlar Zirvesi İzmir’de, Ev Kadınları Zirvesi İstanbul Avrupa yakasında, Girişimci Kadınlar Zirvesi İstanbul Anadolu yakasında, İşçi Kadınlar Zirvesi Bursa’da, Kamu Çalışanı Kadınlar Zirvesi Ankara’da, Kayıt Dışı Çalışan Kadınlar Zirvesi Kayseri’de, Kooperatifçi Kadınlar Zirvesi Adana’da, Sanat Üreten Kadınlar Zirvesi Mersin’de yapılacaktır. Zirvelerimizi Ekim ayı ortalarında başlatıp Kasım ayı bitmeden tamamlamayı planlamaktayız.

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin illerdeki şubeleri tarafından hazırlıkları yürütülecek zirvelerde öncelikle o il için belirlenen çalışma grubundaki kadınlarla buluşulacak, çalışma hayatıyla ilgili düşünceleri, sorunları, çözüm önerileri görüşülecektir. O grupta çalışan kadınlara özel ortaya konan sorulara cevaplar aranacaktır. Her grup içinden Zirvede konuşma yapmak üzere delegeler belirlenecektir. Her zirveye, ilgili çalışma statüsünden yetkililer; özel sektörden, kamu kurum ve kuruluşlarından, sendikalardan; demokratik kitle örgütlerinden temsilciler, katılımcı ve konuşmacı olarak davet edilecektir. Zirveler tamamlandıkça ortaya çıkacak raporlar birleştirilecek, nihai ve genel “Üretimde ve İstihdamda Kadın Raporu” kamuoyuna ve ilgili kurumlara sunulacaktır.

Başta da belirttiğimiz gibi Kadın Zirvelerinin ilham kaynağı kentte olsun köyde olsun kadınlarımızın gözlerinde çakan üretme, üreterek var olma, ilerleme ve özgürleşme ışığıdır. Türk kadını üretmek istiyor! Mustafa Kemal Atatürk Türk Devrimi’ni tanımlarken “içerde ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni toplum, yeni devlet ve bunları başarmak için arasız devrimler” ifadesini kullanıyor. Bu ifadenin yaşama geçmesini en çok devrimini tamamlamak isteyen kadınlarımız arzu ediyor. Buradan hareketle biz de çalışmamızda şu sloganları benimsiyoruz:

Kadın Üretecek, Devrimini Tamamlayacak!

Devrim Kadınsız, Kadın Üretimsiz Olmaz!

Kadının Devrimi Üretimdedir!

Üreten Kadın Yükselir! Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye!

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Genel Yönetim Kurulu adına

Genel Başkan

Prof. Dr. Tülin Oygür

Önceki ve Sonraki Haberler